INGLISE KEEL ALGAJATE AINEKAVA

Õppesisu

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 1. MINA ISE (nimi, vanus).
 2. MINU PEREKOND JA KODU.
 3. MINU KODUKOHT.
 4. MINU ASJAD.
 5. MINU PÄEV (igapäevane tegevus, söögikorrad).
 6. MINA JA LIIKLUS.
 7. TÄHTPÄEVAD (sünnipäev, jõulud) jne.

Suhtlusoskused

 1. tervitamine ja hüvastijätmine;
 2. palumine ja tänamine;
 3. enda tutvustamine;
 4. millegi ulatamine ja vastuvõtmine;
 5. loa palumine, lubamine ja keeldumine;
 6. õnnitlemine ja head soovid jõuludeks, uueks aastaks, reisile minekuks jne.

EDASIJÕDNUTE AINEKAVA 

Õppesisu

Kõnearendus- ja lugemisteemad

 1. MINA ISE (enese tutvustus, iseloom, riided).
 2. MINU PEREKOND JA KODU (sugulased, aadress, mööbliesemed).
 3. MINU KODUKOHT (asukoht, ilm, loomad, linnud).
 4. MINU JA MINU VANEMATE TÖÖ (kodus, aias, ametid).
 5. MINU LASTEAED (mänguasjad; sõbrad; koolitarbed).
 6. HARRASTUSED JA VABA AEG (mängud, lemmiksaated).
 7. MINU PÄEV.
 8. MINA JA LIIKLUS.
 9. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD (asukoht, keel, pealinn, lipp) jne.

Suhtlusoskused

 1. enda ja oma kaaslaste tutvustamine;
 2. vabandamine;
 3. nime ja aadressi küsimine ja nimetamine, nimede hääldamine;
 4. vastamine telefonikõnele, telefoninumbri ütlemine;
 5. oma soovi väljendamine ja kaaslase soovi küsimine;
 6. ettepaneku tegemine ühiseks tegevuseks;
 7. loa palumine, lubamine ja keeldumine;
 8. heakskiidu ja üllatuse väljendamine;
 9. meeldimise ja mittemeeldimise väljendamine;
 10. pöördumine kaaslase poole tema arvamuse teadasaamiseks;
 11. palumine ulatada, korrata jne.

Keeleteadmised: Nimisõna(ainsus ja mitmus); omadussõnad (vastandsõnade leidmine); tegusõna vormistik(üldajad-Present, Past ja Future Simple); kestvad ajad (Present Progressive)